Адресе институција

Универзитетски клинички центар Бања Лука
Клиника за неурологију
Дванаест беба бб
78000 Бања Лука
e-mail: neurologija@blic.net

Универзитетска болница Фоча
Клиника за неурологију
Студентска бб
58000 Фоча
e-mail: bolnicaf@bolnicafoca.com

Општа болница Касиндо Источно Сарајево
Одјељење за неурологију
Касиндолског батаљона број 113
57000 Сарајево
e-mail: bolnica_kasindo@paleol.net

Дом здравља Бања Лука
Симе Матавуља бб
78000 Бања Лука
e-mail: domzdravlja-bl@teol.net

Opšta bolnica Prijedor
Odjeljenje za neurologiju
Milana Vrhovca broj 1
52000 Prijedor
e-mail: bolnica@prijedor.com

Општа болница Градишка
Одјељење за неурологију и психијатрију
Одсјек за неурологију
Младена Стојановића број 20
51000 Градишка
e-mail: bolnica@gmail.com

Општа болница „Свети Апостол Лука“ Добој
Одјељење службе за неурологију
Поп Љубина бб
53000 Добој
e-mail: bolnicadoboj@teol.net

Општа болница „Свети врачеви“ Бијељина
Одјељење за неурологију
Српске војске број 53
55000 Бијељина
e-mail: uprava@bolnicabijeljina.com

Општа болница Требиње
Одјељење за неурологију
Доктора Левија број 2
59000 Требиње
e-mail: tb-hospit@teol.net

Универзитетски клинички центар Тузла
Клиника за неурологију
Трновац бб
75000 Тузла
e-mail: info@ukctuzla.ba

Клинички центар Универзитета у Сарајеву
Неуролошка клиника
Болничка 25
71000 Сарајево
e-mail: info@kcus.ba

Кантонална болница Зеница
Служба за неурологију
Црквице 67
72000 Зеница
e-mail: dr-kovacrahman@kbze.ba

Кантонална болница Травник
Служба неурологије и психијатрије
Кали Бунар бб
72270 Травник
e-mail: bolnica_tr@bih.net.ba

Свеучилишна клиничка болница Мостар
Клиника за неурологију
Краља Твртка бб
88000 Мостар
e-mail: ravnateljstvo@kb-mostar.org

Кантонална болница „Др Ирфан Љубијанкић“  Бихаћ
Неуропсихијатрија
Ул. Даривалаца крви 67
77000 Бихаћ
e-mail: kbbihac@gmail.com